Законодателство

  • Закон за енергетиката;
  • Наредба за № Е-РД-04-1 от 12 март 2020г. за топлоснабдяването /С тази наредба се определят редът и техническите условия за топлоснабдяване, за оперативно управление на топлоснабдителната система, за присъединяване на производители и клиенти към топлопреносната мрежа, за прекратяване на топлоснабдяването, за спиране на топлоподаването и за прилагане на дяловото разпределение на топлинната енергия в сгради/.
  • Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 Декември 2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност;
  • Закон за управление на етажната собственост.