Декларация за поверителност

Декларация за поверителност и защита на личните данни според изискванията на ЕС

Настоящата Декларация за поверителност се прилага за цялостната дейност на „Бизов Сервиз“ ЕООД. Интернет страницата на „Бизов сервиз“ ЕООД / https://www.bizov.eu/ е създадена с цел да предостави ясна, полезна и лесно достъпна информация за всеки един потребител.


За целите на настоящата Декларация за поверителност понятията по-долу имат следното значение, съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/БО:


„Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;


„Обработване”
 означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор”
 на лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка;

„Обработващ лични данни”
 означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Получател”
 на лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на ЕС или правото на държава членка, не се считат за „получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

Срок за съхрaнение на лични данни:


„Бизов Сервиз” ЕООД съхранява отделните лични данни, станали му достъпни, в сроковете, предвидени в приложимото действащо законодателство. По – подробна информация за конкретен вид лични данни може да получите чрез запитване, отправено до дружеството, по посочените в настоящата Декларация за поверителност начини.

Бисквитки (Cookies)

Интернет страницата на „Бизов сервиз“ ЕООД / https://www.bizov.eu/ използва частично т.нар. бисквитки (Cookies).

Бисквитките ни помагат да представим на всеки, който достъпва нашия сайт изложената в него информация ориентирано, ефективно и сигурно. По същността си „бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър и съхраняват от Вашия браузер.

Бисквитките, които използваме са:

_ga_BMD5QW80NF

_gat_gtag_UA_60342945_1

_gat

_ga

_ga

_gid

cookielawinfo-checkbox-necessary

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

CookieLawInfoConsent

viewed_cookie_policy

wp-settings-1

wp-settings-time-1

Някои от тях се изтриват автоматично след края на Вашето посещение, а други остават съхранени на Вашето устройство, докато Вие ги изтриете, като по този начин позволяват разпознаването на Вашия браузър при следващо посещение. Тези бисквитки, които събират Ваши данни, изискват Вашето предварително съгласие. При достъпване на нашия сайт, Вие ще бъдете попитани дали желаете да дадете съгласието си. Моля, имайте предвид, че имате право да промените или оттеглите съгласието си по всяко време в раздела „Настройки“ в банера най-отдолу на уебсайта.

Актуализиране на настоящата Декларация за поверителност:


Настоящата Декларация за поверителност може да бъде изменяна и/или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на „Бизов Сервиз” ЕООД, както и по други причини. Всяка актуализация ще бъде своевременно публикувана на тази интернет страница, за да
можете да се запознаете с нея. 

Категории трети лица, получатели на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент „Бизов Сервиз“ ЕООД има право да предоставя лични данни, които обработва, само и доколкото е необходимо за изпълнение на възлаганите дейности и при наличие на сключено писмено споразумение, според което обработващите ще спазват всички законови задължения за защита на личните данни.

Мерки за сигурност за защита на личните данни

„Бизов Сервиз“ ЕООД гарантира сигурността на защита на личните данни, като използва въведените технически и организационни мерки за физическа защита; защита на автоматизираните информационни системи и мрежи; мерки за персонална и документална защита. Редовно се извършват прегледи на извършваните процедури и правила за обработка на личните данни, както и на мерките за сигурност на системите.

Права на предоставилите лични данни

Съгласно действащото законодателство в сферата на защита на личните данни клиентите на „Бизов Сервиз“ ЕООД имат следните права:

  • Информация и достъп до предоставените собствени лични данни;
  • Коригиране /при неточност/ или изтриване при наличие на законоустановено обстоятелство;
  • Ограничаване на обработването на лични данни поради оспорване точността на същите; неправомерно използване; при установяване, упражняване или защита на правни претенции; възражение спрямо обработването на личните данни на клиент;
  • Право на преносимост на личните данни;
  • Право на възражение и жалба.

В случай, че правата на клиента са били нарушени, може да се подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, с адрес е: гр.София, Бул.“Проф.Цветан Лазаров“ №2, тел.02/91 53 515, 02/91 53 519, e-mail: kzld@cpdp.bg.

Контакти с „Бизов Сервиз“ ЕООД, ЕИК 202235052:

Адрес на управление: гр.София, ж.к.“Люлин“, бл.915Б, ет.1, ап.3

Тел: 02/850 82 11

359 878 56 22 90

За връзка с длъжностното лице по защита на личните данни може да ползвате следния e-mail:

bizov_serviz@abv.bg