Декларация за поверителност

Декларация за поверителност и защита на личните данни според изискванията на ЕС

Настоящата Декларация за поверителност и защита на личните данни, които „Бизов Сервиз“ ЕООД събира и обработва, има за цел ясно и точно да обясни начина, по който дружеството обработва и защитава  личната  информация на своите клиенти.

Контакти с „Бизов Сервиз“ ЕООД, ЕИК 202235052:

Адрес на управление: гр.София, ж.к.“Люлин“, бл.915Б, ет.1, ап.3

Тел: 02/850 82 11

359 878 56 22 90

За връзка с длъжностното лице по защита на личните данни може да ползвате следния e-mail:

bizov_serviz@abv.bg

Лични данни, които се обработват

В качеството си на администратор на лични данни „Бизов Сервиз“ ЕООД осигурява защита на данните на своите клиенти.  Спазвайки приложимото в България законодателство дружеството обработва и съхранява добросъвестно личните  данни на клиентите си. Събраните  данни са ограничени единствено за целите, за които са необходими. Такива данни са:

 • Данни за физически лица – имена, ЕГН, дата на раждане, адрес, телефон и e-mail  за контакт, абонатен номер;
 • Данни за юридически лица – наименование на дружеството, ЕИК, адрес на управление, име на предсавляващия дружеството;
 • Данни, отнасящи се за сгради ЕС – упълномощено лице, сключило Договор с „Бизов Сервиз“ ЕООД;
 • Данни са сигурност и/или подобряване качеството на обслужването – записи на изображения.

Събиране на лични данни

Личните данни, които „Бизов Сервиз“ ЕООД обработва, са предоставени от упълномощен представител на сградата ЕС; лично от клиентите на дружеството – физически и юридически лица; от топлофикационни и ВиК дружества; от държавен орган за предоставяне на информация.

Цели и правни основания за обработване на лични данни

„Бизов Сервиз“ ЕООД обработва лични данни на своите клиенти за следните цели:

 • За извършване на услугата дялово разпределение на топлинна енергия, с оглед спазване на законови и договорни задължения  на дружеството / Закона за енергетиката, Наредбата за топлоснабдяването, Общите условия на топлофикационните дружества /;
 • В изпълнение на задължения по договори, в които съответното физическо или юридическо лице е страна;
 • С цел изпълнението на задълженията на дружеството в областта на данъчното и счетоводното законодателство.

Съхранение на лични данни

„Бизов Сервиз“ ЕООД съхранява събраните лични данни за периода на договорените правоотношения с дружеството, като се взимат предвид определените срокове в отношенията с топлофикационните/ВиК дружества, както и в действащото законодателство. При наличие на висящи съдебни дела, рекламационни производства и/или други подобни личните данни е възможно да бъдат съхранявани за по-дълъг срок и докато това е необходимо за съответното производство.

Личните данни подлежат на унищожаване при отпадане на законовото или договорно основание за обработването им, като това става по строго определен ред и при спазване на подходящите мерки за сигурност и конфиденциалност.

Категории трети лица, получатели на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент „Бизов Сервиз“ ЕООД има право да предоставя лични данни, които обработва, само и доколкото е необходимо за изпълнение на възлаганите дейности и при наличие на сключено писмено споразумение, според което обработващите ще спазват всички законови задължения за защита на личните данни.

Мерки за сигурност за защита на личните данни

„Бизов Сервиз“ ЕООД гарантира сигурността на защита на личните данни, като използва въведените технически и организационни мерки за физическа защита; защита на автоматизираните информационни системи и мрежи; мерки за персонална и документална защита. Редовно се извършват прегледи на извършваните процедури и правила за обработка на личните данни, както и на мерките за сигурност на системите.

Права на предоставилите лични данни

Съгласно действащото законодателство в сферата на защита на личните данни клиентите на „Бизов Сервиз“ ЕООД имат следните права:

 • Информация и достъп до предоставените собствени лични данни;
 • Коригиране /при неточност/ или изтриване при наличие на законоустановено обстоятелство;
 • Ограничаване на обработването на лични данни поради оспорване точността на същите; неправомерно използване; при установяване, упражняване или защита на правни претенции; възражение спрямо обработването на личните данни на клиент;
 • Право на преносимост на личните данни;
 • Право на възражение и жалба.

В случай, че правата на клиента са били нарушени, може да се подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, с адрес е: гр.София, Бул.“Проф.Цветан Лазаров“ №2, тел.02/91 53 515, 02/91 53 519, e-mail: kzld@cpdp.bg.